Privacybeleid

Dit privacybeleid licht toe hoe Van der Eijken Makelaardij omgaat met persoonsgegevens van gebruikers van de website, haar klanten en alle andere natuurlijke personen die met Van der Eijken Makelaardij in contact staan.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan elke vorm van informatie die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die hiermee geïdentificeerd kan worden. Hieronder vallen onder andere uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, taalkeuze, details betreffende onroerende goederen waarover u beschikt of die u zoekt en alle andere informatie die u via één van de communicatiekanalen aan ons verstrekt.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Van der Eijken Makelaardij, ondernemingsnummer BE-870.146.616,
Kantoorvestiging Raaiberg 49 te 2910 Essen, info@vandereijkenmakelaardij.be is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

Van der Eijken Makelaardij verklaart uw persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken conform de Privacywet, zijnde de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2008 de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming.

Gezien de privacywetgeving en het privacy beleid onderhevig zijn aan wijzigingen, behoudt Van der Eijken Makelaardij zich het recht toe om dit document indien nodig te allen tijde te wijzigen conform gewijzigde wetgeving of verordeningen. Wij raden u daarom ook aan de inhoud van dit document regelmatig te verifiëren.

Van der Eijken Makelaardij respecteert ten volle uw privacy en hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook enkel verwerkt voor noodzakelijke en dienende doeleinden binnen onze werkzaamheden.

Van der Eijken Makelaardij wijst u er graag op dat bij gebruik van de website uw gegevens verzameld en verwerkt kunnen worden. Daarnaast dienen wij ons ook te houden aan wetgeving waarbij verplichtingen kunnen gelden uw persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten over te maken en met hen samen te werken (onder andere de verplichting als makelaar om bij te dragen aan de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme).

Categorieën die onder persoonsgegevens vallen zijn onder andere: identiteitsgegevens van de opdrachtgever, identiteitsgegevens van de (kandidaat)koper, gegevens over het onroerend goed van de opdrachtgever, benodigde gegevens voor het opmaken van de verkoopovereenkomst, gegevens van mede-eigenaars en/of huurders, gegevens met betrekking tot dienstverlening (vb syndicus), gegevens tijdens contact met Van der Eijken Makelaardij bij alle mogelijke communicatiekanalen (persoonlijk, telefoon, e-mail, whatsapp, social media etc.) en mogelijke opgave van voorkeuren daarbij.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het verrichten van onze dienstverlening (onder andere u contacteren, beantwoorden van vragen, verschaffen van informatie en opvolging, opmaken van overeenkomsten, bij verkoop publiceren van uw onroerend goed, etc.) toezenden van eventuele nieuwsbrieven en aanbiedingen, facturatie, het optimaliseren van onze website en het bijhouden en verwerken van interne statistieken.

Recht op inzage en wijziging van uw persoonsgegevens

U heeft (bij bewijs van uw identiteit) te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en het recht deze te wijzigen wanneer u vaststelt dat deze niet volledig correct zijn. Een aanvraag tot inzage of wijziging dient schriftelijk, gedateerd en met bijgesloten identificatie te gebeuren.

Duurtijd bewaren persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de daarvoor aangewende doeleinden, en conform de geldende wettelijke en fiscale verplichtingen. Na verloop van de bewaartermijn zullen uw gegevens op correcte en zorgvuldige manier verwijderd worden.

Contactinformatie

Indien u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u te allen tijde contact met ons opnemen:

Telefonisch: +32 (0)476 87 68 90
Per e-mail: info@vandereijkenmakelaardij.be
Per post: Raaiberg 49, 2910 Essen

Wij nemen graag contact met u op!

Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken.